Bliv aktiv ven af ​​Israel nu!

Det jødiske folks og Israels historie – tidslinje

STIFTELSESDOKUMENT for MIFF Danmark

MIFF DK Logo
MIFF DK Logo

Den 14. marts 2018 blev der afholdt stiftende møde og efterfølgende konstituerende Generalforsamling for Med Israel for fred (MIFF) i Danmark.

Mødet blev afholdt af Hovedbestyrelsen i MIFF Norge.

Til stede som stiftere var:

Hovedbestyrelsens leder Bengt-Ove Nordgård, Næstformand Morten Fjell Rasmussen, Sekretær Kjetil Ravn Hansen, Bestyrelsesmedlem Jan Benjamin Rødner, Bestyrelsesmedlem Frode Jacobsen, Bestyrelsesmedlem Kristoffer Vikan, Suppleant Lewi Brevik, Suppleant Lars Nordgård.

Deltagende uden stemmeret: Conrad Myrland, daglig leder.

Stiftelsesdokumentet blev ført til protokols som:

**********

VEDTÆGTER FOR MED ISRAEL FOR FRED – DANMARK.

Vedtaget af Bestyrelsen Med Israel for Fred, Norge 14.03.2018

1. Navn: Foreningens navn er Med Israel for fred – Danmark som kan forkortes til MIFF DK eller MIFF Danmark. MIFF DK har hovedsæde i Norge, men skal have en dansk forretnings adresse og være registreret i nødvendige offentlige danske registre.

2. Formål, grundlag og tilhørsforhold: Gennem saglig og alsidig information om Israel, det jødiske folk og Mellemøsten ønsker MIFF DK at skabe en dybere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

 1. MIFF DK støtter det jødiske folks ret til et nationalt hjemland i Israel.
 2. MIFF DK støtter en løsning på flygtningeproblemerne, som ikke indebærer en trussel mod Israel eksistens som jødisk tat.
 3. MIFF DK mener, at konflikten mellem Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellem parterne.
 4. MIFF DK tager afstand fra organisationer, som ikke vil anerkende staten Israel.
 5. MIFF DK stiller sig neutral med hensyn til livssyn og er politisk uafhængig.

MIFF DK er en frivillig, humanitær og almennyttig forening som er en filial af MIFF Norge.

3. Medlemskab: Alle enkeltpersoner der er enige med MIFF DKs formål og grundlag kan blive medlem. For at et medlemskab skal være gyldigt, skal kontingentet være betalt og medlemskabet registreret i sekretariatet i Norge.

4. Generalforsamling: Hovedbestyrelsen i MIFF Norge er Generalforsamling i MIFF DK og er foreningens øverste besluttende myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år tidligst d. 1. maj og senest d. 31. august.

Generalforsamlingen behandler alle sager af principiel natur og sager der kan få større økonomisk indflydelse og konsekvenser for foreningen.

Sager som medlemmer ønsker behandlet på Generalforsamlingen skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 2 måneder før Generalforsamlingen.

Sager som ikke er indkommet rettidigt, kan ikke vedtages på Generalforsamlingen med mindre end 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede godkender dette.

Dagsorden for en ordinær Generalforsamling er:

 1. Indkaldelse
 2. Godkendelse af Dagsorden
 3. Valg af Mødeleder/Ordstyrer
 4. Valg af referent
 5. Valg af 2 personer til underskrift og berigtigelse af protokol, sammen med Mødeleder/Ordstyrer.
 6. Foreningens årsberetning
 7. Regnskab og revisor beretning
 8. Beslutning om ansvarsfrigørelse for Bestyrelsen.
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Resolutioner
 11. Fastsættelse af kontingent
 12. Præsentation af:
  1. Bestyrelse og eventuelle suppleanter. Generalforsamlingen beslutter hvor mange medlemmer og suppleanter Bestyrelsen skal bestå af.
  2. Revisor.
 13. Evt.

5. Vedtægtsændringer: Ændringer i disse vedtægter kan vedtages af Generalforsamlingen, med mindst 2/3 flertal. Forslag til vedtægts ændringer behandles som enhver anden sag som er til behandling under Dagsordenens punkt 10.

6. Opløsning. Forslag til opløsning af MIFF DK behandles således: Forslaget fremsættes på Generalforsamlingen som sag til behandling under dagsordenens punkt 10. Dette skal vedtages af mindst 5/6 stemmeberettigede tilstedeværende medlemmers flertal.

Foreningen stiftes uden egenkapital. Med Israel for fred, Norge er ejer af foreningen.

Den konstituerende Generalforsamling skal holdes umiddelbart efter at det er vedtaget af hovedbestyrelsen i MIFF Norge at foreningen skal stiftes.

**********

 

Det blev herefter vedtaget at etablere foreningen og man gik over til den konstituerende Generalforsamling og besluttede at foreningen stiftes på grundlag af stiftelsesdokumentet. Foreningens vedtægter blev således vedtaget i overensstemmelse med det udkast som er skrevet til protokols herover som en del af stiftelsesdokumentet.

Som Bestyrelse blev valgt:

 • Bestyrelsesformand: Conrad Myrland
 • Næstformand: Dina Grossman
 • Bestyrelsesmedlem: Kjell Ravn Hansen

Som daglig leder blev Dina Grossman.

Bestyrelsesformanden og daglig leder blev meddelt prokura, alle alene.

Fastsættelse af kontingent (alle priser i DKK)

 • Alment MIFF DK medlem 200 kr. – Familie MIFF DK 300 kr.
 • Pensionist MIFF DK 160 kr. – Pensionist familie MIFF DK 200 kr.
 • Student MIFF DK 160 kr. – Studenter familie MIFF DK 200 kr

Hvis medlemmet i MIFF DK ønsker ”Midtøsten i fokus” tilsendt på norsk, kan dette lade sig gøre mod et tillæg i kontingentet for 175 kr.

Som Revisor blev valgt: BDO Lillestrøm.

Det blev vedtaget at Bengt-Ove Nordgård og Conrad Myrland underskrev protokollen.

Foreningen/Selskabet blev herefter erklæret konstitueret.

Download PDF Stiftelsesprotokol-og-vedtægter-på-dansk

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.